Valtion tutkimusrahoitus vuodelle 2018

Tutkijoiden/tutkimusryhmien tutkimushanke-esitysten jättöaika organisaation hakemusta varten on 9.8. - 11.9.2017 klo 12.00 mennessä.

Linkki verkkohakuun

Kuka voi hakea?

Tutkijatoimen hakijalla on oltava osoitettavissa oleva ja vähintään 6 kuukauden mittainen yhtäjaksoinen palvelussuhde hakijaorganisaatioon. Väitöskirjatyöntekijöiden rahoituksen haku tapahtuu pääsääntöisesti ohjaajan tutkimusprojektin kautta.

Tutkijatoimen hakijalla tässä tarkoitetaan väitellyttä tai väitöskirjatyötä tekevää tutkijaa.

Tutkija/tutkijaryhmä voi jättää ainoastaan yhden tutkimushanke-esityksen. Tutkija/tutkijaryhmä voi hakea joko hankerahaa, starttirahoitusta tai tutkijapalkkaa.

Tutkimushankkeissa hakijana on tutkimusryhmän johtaja. Tutkimushankkeissa edellytetään, että tutkimus tehdään yhteistyössä hakijaorganisaation kanssa. Palvelussuhdetta hakijaorganisaatioon ei edellytetä.

Kuinka paljon ja minkä tyyppisiin hankkeisiin voi hakea?

Tutkimushankkeet

Pienin myönnettävä summa on 10 000 euroa/vuosi ja suurin mahdollinen myöntö 100 000 euroa/vuosi. Rahoituksen käyttöaika on kolme vuotta.

Starttirahoitus

Osa rahoituksesta, keskimäärin 20 000 - 50 000 euroa, myönnetään uusien tutkimusryhmien hankkeille tai uusille tutkimusavauksille, jotka onnistuessaan muuttaisivat merkittävästi nykyisiä hoito- tai diagnosointikäytäntöjä. Uudella tutkimusavauksella tarkoitetaan yliopistotasoista tutkimusta, joka edustaa hakijaorganisaatiossa uutta, innovatiivista tai muuten rohkeaa tutkimusta.

Tutkijatoimet

Tutkijatoimia varten rahoitusta myönnetään tutkijapalkkana täysipäiväiseen tai osa-aikaiseen (20–50 %) työskentelyyn väitöskirjatutkijana tai tutkijana väitöskirjan jälkeen. Pieni osa rahoituksesta voidaan käyttää tutkimuskuluihin.

Sosiaali- ja terveysministeriö määrittää asetuksellaan (1434/2015) rahoituksen kohdentamista. Tutustu ensin huolellisesti painoalueisiin ja niiden selityksiin ja huomioi asetuksen ohjeistus rahoituksen kohdentamiseen. Merkitse sitten tutkimuksen painoalue tai –alueet tutkimushanke-esitys-lomakkeeseen. Merkitse prosenttiosuudet niin, että niiden summa on 100 prosenttia.

Miten ja mihin mennessä rahoitusta haetaan?

Tutkijat/tutkimusryhmä

 1. Täyttää tutkimushanke-esityksen ja käyttösuunnitelman ja lähettää ne sähköisen järjestelmän kautta (ensin lähetetään käyttösuunnitelma, sitten vasta tutkimushanke-esitys) 11.9.2017 klo 12.00 mennessä (linkki verkkohakuun ohjeen alussa). Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 2. Tulostaa sähköisesti lähetetyn hanke-esityksen ja käyttösuunnitelman yksipuoliseksi paperiversioksi
 3. Esityksen tekijä allekirjoittaa esityksen paperiversion, jonka liitteeksi

       a. käyttösuunnitelma
       b.tutkimussuunnitelma (pituus ei saa ylittää 6 sivua lähdeluettelo mukaan lukien)
       c. hakijan ansioluettelo, joka sisältää hakijan vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistujen artikkelien lukumäärän (ei julkaisuluetteloa)
       d. suppea julkaisuluettelo, käsittäen ne hakijan omat julkaisut, jotka hakija on arvioinut merkittävimmiksi (enintään 15 julkaisua). Julkaisuista nimi, kaikki kirjoittajat, lehden nimi, vuosi, vol, sivut, viimeisin IF- arvo.

  Mitään dokumentteja ei nidota yhteen.

 4. Toimittaa allekirjoitetut hanke-esitysasiakirjat organisaation johtajalle (paitsi Taysissa Tiedekeskukseen).

Mihin toimitetaan paperiset hanke-esitykset?

Sähköisen hanke-esityksen lisäksi kaikki hanke-esitykset liitteineen on toimitettava paperisena

 • Taysin tutkijat/tutkimusryhmät 11.9.2017 klo 12.00 mennessä PSHP:n tiedekeskukseen (Biokatu 6, Finn-Medi 1, 1. krs.), kuoreen merkintä "Valtion tutkimusrahoitus 2018"
 • Taysin ulkopuolisissa organisaatioissa tai PSHP:n osakeyhtiöissä toimivat tutkijat /tutkimusryhmät 11.9.2017 klo 12.00 mennessä oman organisaationsa kirjaamoon tai johtajalle.

Myöhästyneitä hanke-esityksiä ei käsitellä.

Miten ja mihin mennessä hakijaorganisaatio hakee tutkimusrahoitusta?

Valtion tutkimusrahaa voivat hakea vain julkiset terveydenhuollon organisaatiot. Taysin erityisvastuualueen kunnilta, kuntayhtymiltä tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetyiltä palvelujen tuottajilta voi kultakin tulla Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle vain yksi valtion tutkimusrahoitushakemus.

Tutkimusrahoitushakemuksen tekee organisaation johtaja alla olevalle erilliselle hakemuslomakkeelle. Johtaja liittää hakemukseen tutkijoiden/tutkimusryhmien tutkimushanke-esitykset käyttösuunnitelmineen ja muine liitteineen.

Organisaation johtajan hakemuslomake>>

Organisaation johtaja toimittaa allekirjoitetun hakemuksen liitteineen Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle osoitteella:

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Tiedekeskus
PL 2000
33521 Tampere

Kirjatun lähetyksen postileimana on oltava päiväys 13.9.2017 tai aikaisempi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Organisaation hakemus ilman liitteitä toimitetaan myös pdf-tiedostona 15.9.2017 mennessä sähköpostiosoitteeseen VTR@pshp.fi

Myöhästyneitä hanke-esityksiä ei käsitellä.

Miten tutkimushanke-esitykset arvioidaan?

Taysin erityisvastuualueen tiedetoimikunta toimii tutkimustoimikunnan valmistelutyöryhmänä ja arvioi kaikki tutkimustoimikunnalle toimitetut tutkijoiden/tutkimusryhmien hanke-esitykset. Tiedetoimikunta käyttää arviointia tehdessään erva-tutkimustoimikunnassa hyväksyttyjä arviointikriteerejä ja tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Tiedetoimikunta tekee erityisvastuualueen erva-tutkimustoimikunnalle esityksen rahoitusten myöntämisestä. Erva-tutkimustoimikunta päättää rahoituksen myöntämisestä hakijaorganisaatioille ja hanke-esitysten tekijöille.

Milloin ja miten rahoituspäätökset ilmoitetaan?

Hakemukset ja hanke-esitykset käsitellään erva-tutkimustoimikunnan kokouksessa joulukuussa 2017. Myönteiset päätökset hanke-esityksen tekijöille lähetetään kirjeitse. Organisaatioiden hakemusten allekirjoittajille päätökset ilmoitetaan sähköpostitse. Myöntöpäätökset ovat ehdollisia. Lopulliset myöntöjen rahamäärät vahvistetaan sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitettua VTR:n kokonaismäärän alkuvuodesta 2018.

Lisätiedot:

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä
Tutkimussihteeri Pirjo Heikkilä
Tiedekeskuksen johtaja Matti Salo
Johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen

Sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Vuoden 2015 valtion tutkimusrahoituksen käyttö päättyy 31.12.2017

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan
myöntämien (ERVATUTK.25.3.2015/9§) vuoden 2015 valtion tutkimusrahoitusten
käyttöoikeusaika päättyy kuluvan vuoden lopussa 31.12.2017.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tämä koskee hankkeita 9S001 – 9S077.

Näiltä hankkeilta tehtävät laitehankintaesitykset toimitettava Tiedekeskukseen 15.11.2017 mennessä.