Valtion tutkimusrahoituksen käyttöohje

1. Tutkimusrahoituksen käyttöön ottaminen
1.1 Sitoumus
1.2 Tarkennettu käyttösuunnitelma
1.3 Käyttösuunnitelman muutos
2. Tutkimusrahoituksen käyttäminen
2.1 Tutkijan palkka
2.1.1 PSHP:n henkilökuntaan kuuluvan henkilön tutkijapalkka
2.1.2 Tutkimusrahoituksella palkattava henkilökunta
2.1.3 Henkilökunnan informointi henkilörekisteristä
2.2 Materiaalihankinnat
2.3 Laitehankinnat
2.4 Valtion tutkimusrahoitusta voi käyttää myös
3. Tutkimusrahoituksen käytön seuraaminen

1. Tutkimusrahoituksen käyttöön ottaminen

Valtion tutkimusrahoituksen (VTR) käyttöön saaminen edellyttää sitoutumista annettuihin periaatteisiin ja ehtoihin sekä tarkennettua käyttösuunnitelmaa. Sitoumus ja tarkennettu käyttösuunnitelma palautetaan allekirjoitettuna Tiedekeskukseen.

1.1 Sitoumus

Tutkija sitoutuu

 • noudattamaan PSHP:n voimassaolevia tieteellisen tutkimuksen tekoon liittyviä sääntöjä ja ohjeita
 • käyttämään tutkimusrahoitukseen liittyvissä asioissa hankenumeroa
 • vastaamaan projektipäällikkönä hankkeelle kohdistuvien tuottojen ja kulujen oikeellisuudesta
 • noudattamaan materiaali- ja laitehankinnoissa sairaanhoitopiirin ohjeita
 • varmistamaan, että omiin ja tutkimusryhmän jäsenten kaikkiin VTR:llä tehtyihin julkaisuihin kirjataan affiliaatioksi se terveydenhuollon yksikkö, jossa tai jonka kanssa yhteistyössä julkaisu on tehty. Jos kirjoittajan yhteys syntyy vain valtion tutkimusrahoituksen kautta, affiliaatioksi merkitään Science Center, Tampere University Hospital
 • huolehtimaan siitä, että kaikki syntyvät terveystieteiden alojen julkaisut (tieteelliset ja muut artikkelit, kirjat, kirjojen luvut, selvitykset jne.) toimitetaan oman toimialueen tai vastaavan julkaisujen tallentajalle kirjattavaksi julkaisujärjestelmään
  PSHP:n julkaisujen tallentajat
 • Tutkija voi halutessaan merkitä tutkimusrahoituksella tekemiinsä julkaisuihin ja/tai väitöskirjaan edellä mainittujen tietojen lisäksi myös maininnan VTR-rahoituksesta

Tutkimusrahoituksen käyttöaika on myöntövuosi sekä kaksi kalenterivuotta (esimerkiksi vuodelle 2016 myönnetyn rahoituksen käyttöoikeus päättyy vuoden 2018 lopussa). Käyttämättä jäänyt tutkimusrahoitus palautuu erva-tutkimustoimikunnalle uudelleen jaettavaksi.

1.2 Tarkennettu käyttösuunnitelma

Ennen kuin hankerahoitus voidaan ottaa käyttöön, projektipäällikkö tekee koko myönnettyä summaa koskevan tarkennetun käyttösuunnitelman. Tarkennetun käyttösuunnitelman hyväksyy Tiedekeskuksen johtaja.

Tarkennettu käyttösuunnitelma tehdään käyttösuunnitelmalomakkeelle. Lomake lähetetään allekirjoitettuna pdf-muodossa sähköpostiosoitteeseen aila.katka(at)pshp.fi tai Tiedekeskukseen osoitteeseen:

PSHP/Tiedekeskus
Biokatu 6 (FM1, 1. krs.)
PL 2000
33521 TAMPERE

1.3 Käyttösuunnitelman muutos

Tutkija voi tarvittaessa tehdä muutoksia käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelman muutos tehdään samalle lomakkeelle kuin tarkennettu käyttösuunnitelma. Muutoksen hyväksyy Tiedekeskuksen johtaja. Tieto hyväksymisestä lähetetään tutkijalle sähköpostitse.

2. Tutkimusrahoituksen käyttäminen

Tutkimusrahoituksen saajan tulee noudattaa PSHP:n voimassaolevia tieteellisen tutkimuksen tekoon liittyviä sääntöjä ja ohjeita.

Tiedekeskus antaa hankkeelle yksilöivän hankenumeron ja avaa sille hankkeen kirjanpitoon.

Tutkimusrahoituksen saaja nimetään oman hankkeensa projektipäälliköksi. Projektipäällikkö tekee esitykset tutkimusrahoituksen käytöstä käyttösuunnitelman mukaisesti (henkilöstö, laitteet jne.). Esitykset hyväksyy Tiedekeskuksen johtaja.

2.1 Tutkijan palkka

Tutkimusrahoituksella palkattavat henkilöt otetaan työsopimussuhteeseen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Tiedekeskukseen ja heihin sovelletaan PSHP:ssa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita soveltuvin osin. Työsopimus tehdään Tiedekeskuksessa. Palvelussuhteen aikana tutkimusrahoituksen saaja kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vakuutusturvan piiriin.

Verokortti lähetetään suoraan TAYS:n palkkatoimistoon.

Myönnetty tutkimusrahoitus kattaa sekä varsinaisen palkan että henkilöstösivukulut (45%).

Nimike Akateeminen status Hinnoitteluperuste Tehtäväkohtainen palkka, minimi Tkl 3 % Tkl 8 %
Tutkija Tutkija, opiskelija, ei akat. loppututk. minimipalkka 1 636 49,08 130,88
Tutkija Tutkija, maisteri fyys., kem., oh, psyk., rav.suunnitt.

2 536

76,08 202,88
Tutkija Tutkija, lääket. lis., psyk.lis. laill lääkäri 3 336 100,08 266,88
Tutkija Tutkija, tohtorintutkinnon suorittanut laill lääk + 6% 3 536,54 106,10 282,92
Tutkija Tutkija, dosentti laill lääk 3v + 12% 4 340,30 130,21 347,22
Tutkija Tutkija, yliopiston professori laill lääk 3v + 18% 4 541,24 136,24 363,30
Tkl = työkokemuslisä

Varsinainen palkka: tehtäväkohtainen palkka + työkokemuslisä (+ määrävuosilisä)

2.1.1 PSHP:n henkilökuntaan kuulumattoman henkilön tutkijapalkka

Jos olet PSHP:n henkilökuntaa, sinut vapautetaan tutkijajakson ajaksi omasta virastasi/toimestasi. Palvelusuhteesi säilyy katkeamattomana ja työnantajana PSHP. Sivuvirkaisille voidaan tehdä tutkijajakso päätoimisena tai vain sivuviran osalta.

Jos tarkoituksesi on tehdä tutkijajaksosi työaika jaettuna (osa-aikainen tutkijapalkka) niin, että hoidat myös osa-aikaisesti omaa tointasi/virkaasi, ota hyvissä ajoin yhteys Tiedekeskukseen palkka- ja vakanssivaikutusten laskemiseksi ja yhteensovittamiseksi kotiorganisaatiosi kanssa.

Kun tutkimustyösi on kokopäiväistä, et voi pääsääntöisesti tehdä samaan aikaan muuta sairaalatyötä PSHP:ssä tai saada muuta Taysin palkkaa. Yritä mahdollisuuksien mukaan järjestää tutkijajaksot vähintään viikon mittaisina.

Tutkijajaksolla voit hoitaa tiettyjä kliinisiä erityistehtäviä, esimerkiksi erikoispoliklinikkaa, enintään kuusi tuntia viikossa. Tastä vastuualue maksaa sinulle normaalin korvauksen vastuualueen kustannuspaikalta.

Päivystysvuorot on pyrittävä sijoittamaan tutkimusjaksojen ulkopuolelle. Jos päivystäminene on toiminnan kannalta välttämätöntä, huolehdi siitä, että päivystyskorvaus maksetaan vastuualueen kustannuspaikalta oman virkasi palkan mukaan.

PSHP:n henkilökuntaan kuuluvan tutkijan palkkaus 1.2.2016 alkaen >>

Lisätiedot henkilöstöasioista:

Tutkimussihteeri Annina Kaukonen
Puhelin: 03 311 64236
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

2.1.2 Tutkimusrahoituksella palkattava henkilökunta

Tutkija vastaa siitä, että hänen tutkimusrahallaan palkkaamansa avustava henkilökunta on tietoinen tutkimusrahoituksen käyttämiseen liittyvistä toimintatavoista.

2.1.3 Henkilökunnan informointi henkilörekisteristä

Henkilötietolain 24 §:n mukaan sairaanhoitopiirin (rekisterinpitäjän) on henkilötietoja kerätessään huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajasta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta ja siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan. (Ohjekirje 5/2007).

Sairaanhoitopiirin palvelukseen työsuhteeseen tulevia henkilöitä ja tutkimusrahoituksen saajia informoidaan henkilöstörekisteristä siten, että työntekijälle annettavaan työsopimuksen kappaleeseen liitetään tiedote henkilötietojen käsittelystä. Kyseinen tiedote annetaan henkilölle ensimmäisen palvelussuhteen alkaessa. Jos henkilö on palkattu työsuhteeseen Tiedekeskuksesta, tiedote lähetetään hänelle sieltä.

2.2 Materiaalihankinnat

Projektipäällikön vastuulla on tarkistaa, että toimitus on tilauksen mukainen. Tiedekeskus lähettää saapuneen laskun tilaajalle tarkastettavaksi. Tilaaja toimittaa laskun edelleen projektipäällikön tai hänen valtuuttamansa henkilön vastaanotettavaksi. Lasku tiliöidään Tiedekeskuksessa ja Tiedekeskuksen johtaja hyväksyy laskun maksettavaksi.

Kotimaiset laskut

Tilattaessa tarvikkeita / laitteita, jotka maksetaan valtiontutkimusrahoituksen hankkeelta, täytyy laskun maksajaksi merkitä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Taloustoimisto
PL 2000
33521 TAMPERE

Viitteeksi on merkittävä TIEK/hankenumero/projektipäällikön nimi . Hankenumero on mainittu myöntökirjeessä (ei ole sama kuin ETL-koodi).
Lisäksi tavarantoimittajalle ilmoitetaan PSHP:n Y-tunnus 0826597-8

Ostolaskut on pyydettävä ensisijaisesti verkkolaskuina. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin verkkolaskuosoite (OTV-tunnus) on 003708265978. Verkkolaskuoperaattori on Basware Oyj sekä lisäksi Pohjola-ryhmä, Danske Bank Oyj ja Nordea.

Ulkomaiset laskut

Laskutusosoite on:

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Finance office
P.O.Box 2000
33521 Tampere
Finland

Our reference: Science Centre/hankenumero/projektipäällikön nimi
Our VAT-number: FI08265978

PSHP:n VAT-numero on ilmoitettava aina ulkomaisen tilauksen yhteydessä. Lisäksi ulkomaisiin laskuihin tulee selvästi merkitä, liittyykö laskuun tulliselvitys.

Lisätiedot ostolaskuista ja saldokyselyt:
tutkimussihteeri Marjut Järvinen, p. 03 311 64525
tutkimussihteeri Jaana Tuomaala, p. 03 311 65525
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

2.3 Laitehankinnat

Laitteet hankitaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omaisuudeksi. Hankintojen toteuttamisessa noudatetaan sairaanhoitopiirin yleisiä ohjeita.

Laitehankinnat tehdään yleensä Tiedekeskuksen kautta. Projektipäällikkö tekee hankintaesityksen Tiedekeskuksen johtajalle, joka hyväksyy alle 30 000 euron hankinnat. Yli 30 000 euron hankinnat hyväksyy sairaanhoitopiirin johtaja.

Tiedekeskus lähettää hankintaesityksen materiaalipalveluihin hankinnan toteuttamista ja tarvittaessa kilpailuttamista varten.

HUOM! Hankintaa suunniteltaessa on selvitettävä myös laitteen käytöstä aiheutuvat vuotuiset huolto- ja ylläpitokustannukset sekä mahdolliset materiaalikustannukset. Ennen hankinnan toteuttamista on varmistettava, mikä taho vastaa edellä mainituista kustannuksista.

Mikäli laite tulee potilaiden diagnoosi- tai hoitokäyttöön on se tarkistettava sairaanhoitopiirin ohjeen mukaisesti ennen käyttöönottoa. Hankittu laite käy läpi vastaanottotarkastuksen, jossa varmistetaan laitteen potilasturvallisuus. Käyttöönottotarkastuksen yhteydessä määritellään tarkastetun ja rekisteröidyn laitteen kunnossapitovastuu.

Laite kirjataan tutkimusta suorittavan vastuualueen kustannuspaikalle. Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen laite siirtyy PSHP:n laitteeksi.

Jotta laitteen hankinta menee mahdollisimman nopeasti eteenpäin, kannattaa tutkijan täyttää hankintaesitys huolellisesti. Esitys lähetetään osoitteella

PSHP/Tiedekeskus
Anne Pyydönniemi
Biokatu 6 (FM1, 1. krs.)
PL 2000
33520 TAMPERE

Lisätiedot laitehankinnoista:
tutkimussihteeri Anne Pyydönniemi
p. 03 311 65599
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Pöytätyöaseman/kannettavan tietokoneen voi myös hankkia määräaikaiseen käyttöön vuokraamalla sen PSHP:n laitepoolista. Laite on tällöin vakioitu ja se voidaan liittää TAYS:n verkkoon.

Vakioiduista pöytätyöasemasta/kannettavasta muodostuu hankkeelle kuluja, jotka veloitetaan voimassaolevan hinnaston mukaan. Tietoja vakioidun laitteen vuokraamisesta saa oman alueen atk-yhdyshenkilöltä.

2.4 Valtion tutkimusrahoitusta voi käyttää myös

 • kongressi- ja koulutuskuluihin silloin, kun kyseessä on tutkijan oman tutkimuksen esitteleminen esimerkiksi posterin muodossa tai tutkija on kutsuttu esitelmöimään tutkimuksestaan, ja kun koulutus liittyy tutkimuksen menetelmien oppimiseen ja hallintaan
 • tutkimuspalveluihin, esimerkiksi tilastotieteen palvelut
 • tutkimusten puhelinkuluihin
 • julkaisujen eripainoksiin (reprintteihin) ja kielentarkastuksiin.

3. Tutkimusrahoituksen käytön seuraaminen

Tutkimusrahoitusta saanut tutkija on ensisijaisesti itse vastuussa tutkimusrahoituksestaan, ja hänen velvollisuutensa on seurata rahojen käyttöä. Mikäli saldo ylittyy, tutkimusrahoituksen saajan on korvattava ylimennyt summa. Erva-tutkimustoimikunta ja PSHP:n tiedekeskus seuraavat sairaanhoitopiirin valtuuttamana osaltaan tutkimusrahoituksen ohjeiden mukaista käyttöä. Erva-tutkimustoimikunnalla on oikeus pyytää tutkimusrahoituksen käytöstä selvityksiä.

Lisätiedot

Toimikuntasihteeri
TtM Aila Kätkä
Puhelin: 311 65472 / 050 520 1855
sähköpostimuoto: etunimi.sukunimi@pshp.fi