Muu ulkopuolinen rahoitus

Taysin Tutkimus- ja innovaatiopalveluista tutkijat saavat ohjeita ja apua myös ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hakemiseen.

Rahoituksen hakemisessa palvelevat asiantuntijamme:

Erityisasiantuntija Heli Pehrman, FinnMedi Oy
puhelin 040 821 6944, etunimi.sukunimi@finnmedi.com

Tutkimusasiamies Helena Niemi, Tiedekeskus/PSHP
Puhelin: 050 305 5045, etunimi.sukunimi@pshp.fi

Rahoitushakuja

Muita avoimia tai avautuvia hakuja:

Rahoituksia, joihin on jatkuva haku

Rahoituskanavia

Suomen Akatemian tutkimusrahoitus

Huomaa uudistetut hakuehdot kuten

 

Tutkimussuunnitelmaohje on uusittu 31.8.2016 *uusi*

Tutkimusylijohtaja on päättänyt uudesta tutkimussuunnitelmaohjeesta. Se on julkaistu Akatemian verkkosivulla. Ohjeen jäsentelyä on muokattu (erityisesti kohta 3, vaikuttavuus) ja siihen on lisätty syyskuun haussa uusia alakohtia (kohdat 4 ja 8; aineistot, liikkuvuus, nuoreen tutkijasukupolveen kuuluminen). Jäsentele tutkimussuunnitelmasi ohjeen mukaisesti.

 

Kliinisen tutkijan rahoitus myös muille kuin lääkäreille

Syyskuun hausta 2016 alkaen kliinisen tutkijan rahoitusta voi hakea myös sellainen tohtorintutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattilainen, joka ei ole lääkäri mutta joka tekee potilastyötä.

 

Vaikuttavuus Akatemian perusrahoitusmuotohakemuksissa *uusi*

Tutkimussuunnitelmapäivityksessä kohdan 3 (Tieteelliset tavoitteet ja odotettu vaikuttavuus) jäsentelyä on muutettu. Uusi jäsentely selkeyttää sitä miten hankkeen tieteellinen ja muu kuin tieteellinen vaikuttavuus (tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuus) toivotaan kuvattavaksi. Tutkimuksen vaikuttavuus ei ole itsenäinen arviointikriteeri paneelin arvioinnissa, eikä siitä ei anneta erikseen arvosanaa. Tiedeyhteisön ulkopuolelle ulottuva vaikuttavuus voidaan ottaa huomioon tieteenala- ja hankekohtaisesti osana hankkeen kokonaisuutta. Tämä koskee Akatemian perusrahoitusmuotoja.

Lue kaikki uudet hakuohjeet Akatemian sivuilta

Osa-aikaisen kliinisen tutkimustyön tukeminen

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta rahoittaa osa-aikaista kliinistä tutkimustyötä. Tavoitteena on rohkaista kliinisessä työssä olevia lääkäreitä tekemään tutkimusta, jotta tutkijanura voisi jatkua erikoistumiskoulutuksen aikana ja sen jälkeenkin kliinisen työn ohella.

Syyskuun 2014 hausta alkaen uudet hakijat ovat voineet hakea kliinisen tutkijan rahoitusta nelivuotiskaudelle eli vuodeksi pidempään kuin aikaisemmin. Lisätietoja tästä rahoituksesta on hakuilmoituksen kohdassa 3.4.1.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on sitoutunut
TENKin päivittämiin eettisiin ohjeisiin

Suomen Akatemia edellyttää 1.3.2013 alkaen tehtävissä rahoituspäätöksissään ohjeen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen Suomessa (TENK 12/2012) sekä Akatemian omien tutkimuseettisten ohjeiden noudattamista.

Tutustu Suomen Akatemian rahoitukseen ja tarkkoihin hakuohjeisiin.

Sivuilta saat ohjeet hakuilmoituksissa pyydettyihin erilaisiin liitteisiin, esimerkiksi uudet ansioluettelo- ja julkaisuluettelomallit.

Tekesin tutkimusrahoitus

Tekes osallistuu kansallisiin Horisontti-talkoisiin vuoden 2015 alusta tarjoamalla rahoitusta Horisontti-hankkeiden valmisteluun.

Vaihtoehtoja on kolme ja niistä voi lukea lyhyesti Tekesin uutisesta. Tarkemmista hakukriteereistä löytyy tietoa Tekesin verkkosivuilta, myös englanniksi.

Tekes on avannut rahoitushaun terveys- ja hyvinvointiteemaisille projekteille, lue lisää.

Euroopan unionin Horisontti 2020 -puiteohjelma

Tutustu ajankohtaisiin hakuihin Participant Portaalissa kohdasta ”Funding opportunities".

Horisontti 2020 -ohjelman suomalaiset NCP-yhteyshenkilöt (National Contact Point, NCP) auttavat ja neuvovat Horisonttiin liittyvissä kysymyksissä. NCP:t voivat myös esilukea Horisontti-hakemuksia. Hakemuksen kommentoinnista on sovittava NCP:n kanssa etukäteen, ja hakemus on toimitettava NCP:lle luettavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen Horisontti-haun umpeutumista.

Lue lisää Tekesin uutiskirjeestä 4/2014.

Euroopan unionin komissio on julkaissut uuden Horizon 2020 -puiteohjelman vuosien 2014-2015 työohjelmat

Tutustu työohjelmiin Euroopan komission tai Tekesin sivuilla.

Horizon-puiteohjelmassa hakuja ei ilmoiteta tieteenalakohtaisina, vaan kautta linjan edellytetään monitieteistä lähestymistapaa sekä erilaisten toimijoiden mukanaoloa.

PSHP:ssä toteutettuja EU-hankkeita

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on osallistunut EU-rahoitteisiin hankkeisiin jo 4. puiteohjelmakaudesta (1994–1998) lähtien.

Onnistuneita demonstraatiohankkeita:

EU:n "Success Story":ksi nimetty Kari Sorolan Reclamation of plastic waste generated in hospitals -hankkeessa todettiin, että 71 % sairaaloissa käytettävästä muovijätteestä voidaan kierrättää. Kaikki sairaalamuovijäte ei siten ole täysin ympäristövaaralliseksi luokiteltavaa.

Tieteellisiä läpimurtoja:

Reijo Laaksosen AtheroRemo oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin koordinoima 15 Meur suurhanke, jossa tehtiin läpimurtoja valtimonkovettumataudin eli ateroskleroosin tunnistamisessa. Kansainvälisessä tutkimuksessa onnistuttiin myös kehittämään uusia lääkeaihioita tautiin. Katso Aikalaisen artikkeli aiheesta.

Suomen Lääketieteen Säätiö

Suomen Lääketieteen Säätiö on suomalaista lääketieteellistä tutkimustyötä tukeva säätiö. Säätiö toimii läheisessä yhteistyössä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kanssa.

Säätiö jakaa apurahoja lääketieteelliseen tutkimukseen kaikille aloille. Apurahoja voidaan myöntää lääketieteen tutkimukseen lääkäreille tai lääketieteen opiskelijoille. Apurahojen hakuaika on vuosittain toukokuussa.

Lisätietoja Suomen Lääketieteen Säätiön sivuilta.

Kansaneläkelaitos (Kela)

Kelan tutkimusosasto tukee sosiaali- ja terveysturvan sekä Kelan oman toiminnan kehittämistä. Tutkimustoiminta on monitieteistä: tutkijat edustavat muun muassa terveystieteitä, lääketieteen aloja, farmasiaa, taloustieteitä, sosiaalitieteitä, sosiaalioikeutta ja tilastotiedettä.

Lisätiedot Kelan sivuilta.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin osaamis- ja innovaatioyhteisöt

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (European Institute of Innovation and Technology, EIT) perustaa viisi uutta osaamis- ja innovaatioyhteisöä (Knowledge and Innovation Commutity, KIC). Tällä merkittävällä osaamis- ja innovaatioyhteisö-rahoituksella editetään tutkimusorganisaatioiden, yritysten, ja muiden kumppanien yhteistyötä Euroopan unionin jäsenmaiden kilpailukyvyn tehostamiseksi tutkimuksen, innovaatioiden ja yrittäjyyden avulla.

Lisätietoja:

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) rahoitus

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistämis edellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä.

Lisätietoja:

Pirkanmaan liitto

Pirkanmaan liiton myöntämää maakunnan kehittämisrahaa voidaan myöntää määräaikaisiin kehittämishankkeisiin, jotka toteuttavat Pirkanmaan maakuntaohjelmaa. Etusija on elinkeinopoliittisilla kehittämishankkeilla.

Maakunnan kehittämisrahahankkeet ovat suuruudeltaan yleensä alle 100 000 euroa. Myönnettävä tuki on lähtökohtaisesti enintään 50 %.

Lisätietoja Pirkanmaan Liiton sivuilta.

Marie Sklodowska-Curie -rahoitus tutkijoiden liikkuvuuteen

Eu:n Horisontti 2020 -ohjelmassa rahoitetaan tutkijoiden liikkuvuutta Marie Sklodowska-Curie -toimilla (MSCA). Rahoitusta voi hakea

  • pääsääntöisesti kaksivuotisena liikkuvuuden rahoituksena mihin tahansa maailman maahan tohtorille tai maisterille, jolla on vähintään neljä vuotta tutkimuskokemusta (IF-toimi)
  • tutkimus- ja innovaatiohenkilöstön lyhytaikaiseen kansainväliseen ja sektorienväliseen liikkuvuuteen (RISE-toimi)
  • yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yksityisen sektorin toimijoiden muodostamille verkostoille, joiden puitteissa toteutetaan kansainvälisiä ja innovatiivisia tohtorikoulutusohjelmia (ITN-toimi)
  • lisärahoituksena tutkimusrahoittajien tohtoriopiskelijoille ja väitelleille tutkijoille suunnattuihin tutkimusrahoitusohjelmiin (COFUND-toimi).

Lisätiedot

National Institute of Health (NIH) rahoitus

Rahoitusmuodot

NIH rahoittaa sekä tutkijalähtöisiä tutkimuksia (Unisoliciaded/Investigator-initiated research), että NIH:n omia, kertaluontoisia tutkimushankkeita (Soliciated/Targeted research).

Ulkomaisille instituutioille avoin rahoitus

Ulkomaiset instituutiot voivat hakea NIH-rahoitusta joko itsenäisesti tai yhdessä yhdysvaltalaisen tahon kanssa.

Ulkomaiset instituutiot voivat saada myös Research Projects Grants rahoitusta.

Lue lisää eri rahoitustyypeistä.

Hakuajat

Hakuajat (kolme: Cycles I, II ja III) löytyvät NIH:n sivuilta. Hanke voi alkaa aikaisintaan kymmenen kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

JSPS tiedottaa haettavana olevista apurahoista. Apurahoja on monenlaisia ja niitä voivat hakea sekä maisteri- ja tohtoritason opiskelijat että jo tohtoritutkinnon suorittaneet. Katso, minkä tyyppisiä apurahoja on tarjolla, mitä apuraha kattaa ja mistä apurahoja voi hakea.

Lisätietoja JSPS:n sivuilta.