Tays Syöpäkeskuksen kliiniset tutkimukset

Kliiniset tutkimukset -avoinna = Tutkimus on avoinna uusille potilaille / Open for inclusion
Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita = Tutkimukseen ei oteta uusia potilaita / Closed for inclusion

Syöpä
Cancer type

     

Tutkimuksen nimi
Title in English

Suomenkielinen nimi

Akuutti leukemia

(AML)

Kliiniset tutkimukset -avoinna

SGI-110-04 /ASTEX : Rimpiläinen

AML elderly patients. A phase 3, multicenter, open-label, randomized study of SGI-110 versus treatment of choice in adults with previously untreated AML who are not considered candidates for intensive chemo.

SGI-110-04 /ASTEX : Rimpiläinen

Faasi 3 monikeskustutkimus, SGI-110 versus nykyinen suositushoito aikuisilla, joilla on todettu AML ja jotka eivät sovellu intensiiviseen remissioon tähtäävään induktiohoitoon

Akuutti leukemia (AML)

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MIRROS: Rimpiläinen

A multicenter, double-blind, randomized, Placebo-controlled, phase iii study of Idasanutlin, an mdm2 antagonist, with Cytarabine versus cytarabine plus Placebo in patients with relapsed or Refractory acute myeloid leukemia (aml).

MIRROS:Rimpiläinen

Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, lumekontrolloitu 3  vaiheen monikeskustutkimus, jossa idasanutliinin (MDM2:n antagonisti) ja sytarabiinin yhdistelmää verrataan sytarabiinin ja lumelääkkeen yhdistelmään uusiutuneen tai hoitoon huonosti reagoivan akuutin myelooisen leukemian hoidossa.

Akuutti leukemia

(AML)

Kliiniset tutkimukset -avoinna

VIALE-A: Rimpiläinen

A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled Study of Venetoclax in Combination with Azacitidine Versus Azacitidine in Treatment Naïve Subjects with Acute Myeloid Leukemia Who Are Ineligible for Standard Induction Therapy.

VIALE-A: Rimpiläinen

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa venetoklaksin ja atsasitidiinin yhdistelmähoitoa verrataan pelkkään atsasitidiiniin aiemmin hoitamattomien, potilaiden akuutin myelooisen leukemian hoidossa, kun tavanomainen induktiohoito ei sovellu potilaalle.

Akuutti leukemia (ALL)

Kliiniset tutkimukset -avoinna

NOPHO: Rimpiläinen

Treatment Protocol for Children (1.0 - 17.9 years of age) and young adults (18-45 years of age) with Acute Lymphoblastic Leukemia.

NOPHO: Rimpiläinen

Yhteispohjoismainen hoito-ohjelma lapsille (1.0 - 17.9-vuotiaille) ja nuorille aikuisille (18 - 45-vuotiaille), joilla todettu akuutti lymfoblastileukemia.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

9785-CL-0403 Arches : Tammela

A Multinational, Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Androgen Deprivation Therapy (ADT) Versus Placebo Plus ADT in Patients with Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer (mHSPC), protocol number 9785-CL-0335

9785-CL-0403 Arches : Tammela

Monikansallinen, kolmannen vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu hormonihoidolle herkkää etäpesäkkeitä lähettänyttä eturauhassyöpää sairastaville potilaille tehtävä tutkimus, jossa verrataan entsalutamidin ja kastraatiohoidon yhdistelmää lumelääkkeeseen ja kastraatioon.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

ESKO: Reinikainen

Radiotherapy in prostate cancer

ESKO: Reinikainen

Eturauhassyövän sädehoidon kehittäminen

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

ODX-003: Tammela

A randomised, double-blind, dose finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the treatment of patients with castration resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases

ODX-003: Tammela

Vaiheen 2 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu annoksenmääritys- ja monikeskustutkimus, jossa ODX-valmistetta annetaan toistuvina annoksina tutkittaville, joilla on kastraatioon reagoimaton eturauhassyöpä ja luustoetäpesäkkeitä.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

ARAMIS: Tammela

A multinational, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase III efficacy and safety study of ODM-201  in men with high-risk non-metastatic castration-resistant prostate ca

ARAMIS: Tammela

Monikansallinen, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu III-vaiheen, lumelääkekontrolloitu tutkimus ODM-201–valmisteen tehosta ja turvallisuudesta miehillä, joilla on korkean riskin kastraatioresistentti etäpesäkkeitä lähettämätön eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MDV3100-13 /Embark: Tammela

A Phase 3, Randomized, Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Plus Leuprolide, Enzalutamide Monotherapy, and Placebo Plus Leuprolide in Men With High-Risk Nonmetastatic Prostate Cancer Progressing After Definitive Therapy

MDV3100-13 /Embark: Tammela

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

ARASENS: Tammela

A randomized, double-blind, placebo-controlled Phase III study of ODM-201 versus placebo in addition to standard androgen deprivation therapy and docetaxel in patients with metastatic hormone-sensitive prostate cancer

ARASENS: Tammela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen III tutkimus, jossa tavanomaisen androgeenideprivaatiohoidon ja dosetakselin lisänä annettavaa ODM-201-valmistetta verrataan lumelääkkeeseen metastasoitunutta, hormoniherkkää eturauhassyöpää sairastavilla potilailla

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MDV3100-14 /PROSPER: Tammela

A Multinational, Phase 3,Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Efficacy and Safety Study of Enzalutamide Patients With Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer

MDV3100-14 /PROSPER: Tammela

Monikansallinen, 3. vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus entsalutamidin tehosta ja turvallisuudesta potilailla, joilla on kastraatioresistentti etäpesäkkeitä lähettämätön eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MDV3100-10/PLATO: Tammela

A Phase 4, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Continued Enzalutamide Treatment Beyond Progression in Patients With Chemotherapy-Naïve Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer

MDV3100-10/PLATO: Tammela

Vaiheen 4 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu tutkimus entsalutamidihoidon jatkamisesta sairauden etenemisen jälkeen potilailla, joilla on metastasoitunut kastraatioresistentti eturauhassyöpä ja jotka eivät ole aiemmin saaneet solunsalpaajahoitoa

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

9785-CL-0403 / Upward: Tammela

A Multicenter, Single-Arm, Open-Label, Post-Marketing Safety Study to Evaluate the Risk of Seizure Among Subjects with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer (mCRPC) Treated with Enzalutamide Who Are at Potential Increased Risk of Seizure

9785-CL-0403 / Upward: Tammela

Avoin, yksihaarainen myyntiintulon jälkeen tehty monikeskusturvallisuustutkimus kohtausriskin arvioimiseksi metastaattista kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää (mCRPC) sairastavilla tutkittavilla, joita hoidetaan entsalutamidilla ja joilla on mahdollisesti lisääntynyt kohtausriski

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Bayer 15396: Paunu

A phase III randomized, double-blind, placebo-controlled trial of radium-223 dichloride in combination with abiraterone acetate and prednisone/prednisolone in the treatment of asymptomatic or mildly symptomatic chemotherapy-naïve subjects with bone predominant metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC)

Bayer 15396: Paunu

Radium-223-diklorid/abirateronin/prednisolonin yhdistelmä verrattuna lumelääkkeeseen/abirateronin/prednisolonin pääasiassa luustoon levinnyttä kastraatiolle reagoimatonta eturauhassyöpää (CRPC) sairastavilla tutkittavilla, jotka eivät ole saaneet kemoterapiahoitoa.

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

KEYNOTE-199: Kellokumpu-Lehtinen

Phase II trial of Pembrolizumab (MK-3475) in subjects with metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) previously treated with chemotherapy

KEYNOTE-199: Kellokumpu-Lehtinen

Faasi II kliininen lääketutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabia potilailla, jotka sairastavat kastraatioresistenttiä eturauhassyöpää, jota on aiemmin hoidettu solunsalpaajahoidolla

Eturauhassyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

AdRad: Kellokumpu-Lehtinen Randomized adjuvant phase III trial of six cycles of docetaxel+hormonal treatment versus hormonal treatment in patients with intermediate or high-risk prostate cancer treated with radical radiotherapy (SPCG-13)

AdRad: Kellokumpu-Lehtinen 

Avoin satunnaistettu vaiheen III liitännäishoito tutkimus, jossa verrataan kuutta hormonihoitoon yhdistettyä doketakseli kuuria pelkkään hormonihoitoon  keskikorkean tai korkean uusiutumisriskin eturauhassyöpäpotilailla sädehoidon jälkeen (SPCG-13)

GIST

Kliiniset tutkimukset -avoinna

GIST SSGXXII: Sunela

Three versus five years of adjuvant imatinib as treatment of patients with operable GIST with a high risk for recurrence: a randomised phase III multicenter study by the Scandinavian Sarcoma Group

GIST SSGXXII: Sunela

Kolmen vuoden kestoisen ja viiden vuoden kestoisen imatinibi-hoidon vertailu potilailla, joilla GIST:in uusiutumisvaara leikkauksen jälkeen on arvioitu suureksi: satunnaistettu tutkimus (SSGXXII)

GIST

Kliiniset tutkimukset -avoinna

ALT GIST: Sunela

A randomised phase II trial of imatinib alternating with regorafenib compared to imatinib alone for the first line treatment of advanced gastrointestinal stromal tumor (GIST)

ALT GIST: Sunela

Satunnaistettu faasi II tutkimus, missä verrataan vuorotellen imatinibin kanssa annettavaa regorafenibia  imatinibiin ensilinjan hoitona potilailla, joilla on levinnyt gastrointestinaalinen stroomatuumori.

Haimasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

APACT: Salminen

A Phase 3, multicenter, Open-Label randomized study of NAB-PACLITAXEL plus GEMCITABINE alone as adjuvant therapy in subjects with surgically resected pancreatic adenocarcinoma

APACT: Salminen

Vaiheen 3 avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan nab paklitakselin ja gemsitabiinin yhdistelmää ja pelkkää gemsitabiinia haiman adenokarsinooman liitännäishoitona leikkaushoidon jälkeen

Keuhkosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CA209-451: Ahvonen

A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Phase 3 Study of Nivolumab,Nivolumab in Combination with Ipilimumab, or Placebo as Maintenance Therapy in Subjects with Extensive-Stage Disease Small Cell Lung Cancer (ED-SCLC) after Completion of Platinum-based First Line Chemotherapy

CA209-451: Ahvonen

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, faasi III monikeskustutkimus, jossa verrataan nivolumabiaa, nibolumabin ja ipilimumabin yhdistelmää ja lumelääkettä levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ylläpitohoitona, kun platinapohjainen ensilinjan solunsalpaajahoito on saatu päätökseen.

Keuhkosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CA209-026: Ahvonen

CA209-026: Ahvonen

Avoin satunnaistettu, faasi III tutkimus, jossa ensilinjan hoitona verrataan nivolumabia tutkijan valitsemaan solusalpaajahoitoon potilailla, joilla on IV levinneisyysasteen/luokan tai uusiutuva PD-L1 positiivinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä

Keuhkosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Oak GO28915: Ahvonen

MPDL3280 versus docetaxel in non-small cell lung cancer

Oak GO28915: Ahvonen

III vaiheen avoin satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan MPDL3280A-valmisteen tehokkuutta ja turvallisuutta dosetakseliin verrattuna ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa silloin, kun platinapohjainen solusalpaajahoito ei ole tehonnut

Keuhkosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

Ariad: Ahvonen

A Phase 3 Multicenter Open-label Study of Brigatinib (AP26113) versus Crizotinib in Patients with ALK-positive Advanced Lung Cancer

Ariad: Ahvonen

Faasi III avoin monikeskustutkimus: brigatinibi (AP26113) verrattuna kritsotinibiin potilailla, joilla on ALK-positiivinen edennyt keuhkosyöpä. (ALTA1L)

Keuhkosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Neptune: Ahvonen

MEDI4736 combined with tremelimumab versus conventional platinumbased chemotherapy as first-line treatment in patients with advanced non-small cell lung cancer

Neptune: Ahvonen

Faasi III satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa MEDI4736-valmistetta ja tremelimumabia verrataan tavanomaiseen, platinapohjaiseen solunsalpaajahoitoon ensilinjan hoitona potilailla, joilla on pitkälle edennyt tai etäpesäkkeinen ei-pienisoluinen keuhkosyövässä

Keuhkosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

ETAP: Ahvonen

A Phase II investigator initiated study by Finnish Lung Cancer Group: Erlotinib tratment beyond progression in EGFR mutant or patients who have responded EGFR TKI in stage III/IV NSCLC

ETAP: Ahvonen

Erlotinibihoito taudin edettyä (ETAP-tutkimus)

Keuhkosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

TREM: Ahvonen

AZD9291, an irreversible EGFR-TKI, in relapsed EGFR-mutated non-small cell lung cancer patients previously treated with an EGFR-TKI, coupled to extensive translational studies.

TREM: Ahvonen

AZD9291 EGFR estäjä potilailla joita on aiemmin hoidettu EGFR estäjällä liitettynä biomarkkeri analyyseihin

Kiinteät kasvaimet

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CA209-032: Mäenpää

Nivolumab versus nivolumab/ipilimumab combination in patients with advanced or metastatic solid tumors

CA209-032: Mäenpää

Nivolumabi tai nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmä potilailla joilla todetaan uusiutunut tai levinnyt kiinteä kasvain

KLL

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

GREEN: Sinisalo

A multicenter open-label, single-arm, phase IIIb international study evaluating the safety of obinutuzumab alone or in combination with chemotherapy in patients with previously untreated or relapsed/refractory CLL

GREEN: Sinisalo

Obinutuzumabi KLL:n ensilinjassa tai refraktaarissa/relapsoituneessa taudissa

KLL

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CLL13 GAIA: Luopajärvi

A phase 3 multicenter, randomized, prospective, open-label trial of standard Chemoimmunotherapy (fcr/br) versus rituximab plus venetoclax (rve) versus obinutuzumab (ga101) plus venetoclax (gve) versus obinutuzumab plus ibrutinib plus venetoclax (give) in fit patients with previously untreated chronic lymphocytic leukemia (cll) without del(17p) or

Tp53 mutation.

CLL13 GAIA:Luopajärvi

Vaiheen 3 satunnaistettu, prospektiivinen, avoin monikeskustutkimus, jossa vakiohoitona käytettävää kemoimmunoterapiaa (FCR/BR) verrataan rituksimabin ja venetoklaksin yhdistelmään (RVe), obinututsumabin (GA101) ja venetoklaksin yhdistelmään (GVe) sekä obinututsumabin (GA101), ibrutinibin ja venetoklaksin (GIVe) hyväkuntoisilla potilailla, joilla on aiemmin hoitamaton krooninen lymfaattinen (KLL), johon ei liity 17p-deleetiota tai TP53-mutaatiota.

Kylmä AIHA

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CAD5: Terävä

Therapy for chronic cold agglutinin disease:  A prospective, non-randomized international multicenter trial on the safety and efficacy of bendamustine and rituximab combination therapy

CAD5: Terävä

Tutkimus Bendamustiini-Rituksimabi yhdistelmähoidon turvallisuudesta ja tehokkuudesta kroonisessa kylmäagglutiinisairaudessa.

Kohdunrunko-syöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

FANDANGO : Mäenpää

First line combination chemotherapy with nintedanib/placebo for patients with advanced or recurrent endometrial cancer

FANDANGO : Mäenpää

Lumekontrolloitu tutkimus nintedanibin yhdistämisestä ensivaiheen solusalpaajahoitoon potilailla, joilla on levinnyt tai uusiutunut kohdunrunkosyöpä

Kohdunrunko-syöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

PALEO: Auranen

A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase II trial of Palbociclib in combination with Letrozole versus Placebo in combination with Letrozole for patients with Estrogen Receptor Positive advanced or recurrent Endometrial cancer

PALEO: Auranen

Palbosiklibi yhdistettynä letrotsoliin verrattuna pelkkään letrotsoliin potilailla, joilla todetaan levinnyt tai uusiutunut estrogeenireseptoripositiivinen kohdunrunkosyöpä. Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja plasebokontrolloitu faasi II -tutkimus

Kohdunrunko-syöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

EN2-DGCG: Vuento

Chemotherapy or observation in stage I-II intermediate or high risk endometrial cancer

EN2-DGCG: Vuento

Leikkauksen jälkeinen solusalpaajahoito tai pelkkä seuranta potilailla, joilla todetaan keskikorkean tai korkean uusiutumisriskin kohtuun rajoittunut kohdunrunkosyöpä

Lymfooma

Non-Hodgkin

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CHRONOS-4: Sunela

A Phase III, randomized, double-blind, controlled, multicenter study of intravenous PI3K inhibitor copanlisib in combination with standard immunochemotherapy versus standard immunochemotherapy in patients with relapsed indolent non-Hodgkin’s lymphoma (iNHL)

CHRONOS-4: Sunela

III vaiheen satunnaistettu tutkimus, jossa arvioidaan kopanlisibin ja tavanomaisen immunokemoterapian yhdistelmää uusiutuneen, hitaasti etenevän non-Hodgkin-lymfooman hoidossa.

Lymfooma

Diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MOR00208/B-MIND: Lehtinen

A Phase II/III, Randomised, Multicentre Study of MOR00208 with Bendamustine versus Rituximab with Bendamustine in Patients with Relapsed or Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma (R-R DLBCL) Who Are Not Eligible for High-Dose Chemotherapy (HDC) and Autologous Stem-Cell Transplantation (ASCT) – B-MIND

MOR00208/B-MIND: Lehtinen

Faasi II/III satunnaistettu monikeskustutkimus MOR00208 –tutkimuslääkkeestä ja bendamustiinista vs rituksimabi ja bendamustiini potilailla, joilla on uusiutunut tai refraktaarinen diffuusi suurisoluinen B-solujen imukudossyöpä, jotka eivät sovellu korkea-annoksiseen solunsalpaajahoitoon ja autologiseen kantasolusiirtoon.

Lymfooma

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CHIC/NLG: Lehtinen

Dose densified chemoimmunotherapy with early CNS prophylaxis in patients less than 65 years with high risk (aaIPI>2) Diffuse Large B-cell Lymphoma

CHIC/NLG: Lehtinen

Diffuusin suurisoluisen B-soluisen non-Hodgkin lymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostoprofylaksialla

Lymfooma

Non-Hodgkin

Kliiniset tutkimukset -avoinna

BAY 80-6946: Sunela

Open-label, uncontrolled phase II trial of intravenous PI3K inhibitor BAY 80-6946 in patients with relapsed, indolent or aggressive non-Hodgkin's lymphomas

BAY 80-6946: Sunela

Vaiheen 2 avoin tutkimus, jossa arvioidaan laskimoon annettavaa PI3K:n estäjää (BAY 80- 6946) hitaasti tai nopeasti etenevän uusiutuneen non-Hodgkin lymfooman hoidossa ilman vertailuvalmistetta. (B-osa)

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

ML28882 COBRA: Skyttä

TOL+interferon-alpha combined with vemurafenib (BRAFmutation positive patients) or TOL+interferon-alpha (BRAF-mutation negative patients) for patients with advanced melanoma as 1st chemotherapy-based treatment

ML28882 COBRA: Skyttä

TOL+interferoni-alfa yhdistettynä vemurafenibiin (BRAF-mutaatiopos) tai TOL+IF (BRAF neg) edenneen melanooman ensimmäisenä solunsalpaajapohjaisena hoitona

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CA209-401: Skyttä

Clinical trial of nivolumab combined with ipilimumab followed by nivolumab monotheraphy as first-line therapy of subjects with histologically confirmed stage III (unresectable) or stage IV melanoma

CA209-401: Skyttä

Lääketutkimus nivolumabi- ja ipilimumabi-yhdistelmähoidon ja sitä seuraavan nivolumabi-hoidon käytöstä ensisijaisena hoitona edennyttä melanoomaa sairastaville potilaille.

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

 CA209-172: Skyttä

A Single-Arm, Open-Label, Multicenter Clinical Trial with Nivolumab (BMS-936558) for Subjects with Histologically Confirmed Stage III (unresectable) or Stage IV Melanoma Progressing Post Prior Treatment Containing an Anti-CTLA-4 Monoclonal Antibody

CA209-172: Skyttä

Yhden ryhmän avoin kliininen monikeskustutkimus, jossa annetaan nivolumabia (BMS-936558) tutkimushenkilöille, joilla on histologisesti vahvistettu asteen III (ei enää leikattavissa oleva) tai asteen IV melanooma, joka etenee aiemman, CTLA-4:n monoklonaalista vasta-ainetta sisältävän hoidon jälkeen

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CA209-238: Skyttä

A phase III, randomized, double-blind study of adjuvant immunotherapy with Nivolumab versus Ipilibumab after complete resection of st IIIb/c or st IV melanoma in subjects who are at high risk for recurrence

CA209-238 :Skyttä

Faasin III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus immunoterapia-liitännäishoidolla, jossa verrataan nivolumabia ja ipilimumabia täydellisen poistoleikkauksen jälkeen tutkittavilla, joilla on korkean uusiutumisriskin vaiheen IIIb/c tai IV melanooma

Melanooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MK3475-054 (KEYNOTE-054): Skyttä

Adjuvant immunotherapy with anti-PD-1 monoclonal antibody MK-3475 versus placebo after complete resection of high-risk Stage III melanoma: A randomized, double-blind Phase 3 trial of the EORTC Melanoma Group

MK3475-054 (KEYNOTE-054): Skyttä

Monoklonaalinen anti-PD-1-vasta-aine pembrolitsumabi (MK-3475) verrattuna lumelääkkeeseen liitännäishoitona huonoennusteisen levinneisyysasteen III melanoomassa täydellisen poistoleikkauksen jälkeen

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

AVANOVA: Mäenpää

Niraparib vs. niraparib-bevacizumab combination in women with  platinum-sensitive epithelial ovarian, fallopian tube or peritoneal cancer

AVANOVA: Mäenpää

Niraparibi vs. niraparibi-bevasitsumabihoito naisilla, jotka sairastavat platinaherkkää epiteliaalista munasarja-, munatorvi- tai vatsakalvosyöpää

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

PRIMA: Mäenpää

A study of niraparib maintenance treatment in advanced ovarian cancer following response on front-line platinum-based chemotherapy

PRIMA: Mäenpää

Lumelääkekontrolloitu monikeskustutkimus ylläpitohoidosta niraparibilla ensilinjan platinapohjaisen solusalpaajahoidon vasteen jälkeen potilailla, joilla on edennyt munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

EWOC-1: Auranen

Multicenter, randomized trial of carboplatin +/- paclitaxel in vulnerable elderly patients with stage III-IV advanced ovarian cancer

EWOC-1: Auranen

Karboplatiini +/- paklitakseli hauraiden, yli 70-vuotiaiden naisten levinneen munasarjasyövän hoidossa

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

MK-3475-100 (KEYNOTE-100): Mäenpää

Pembrolizumab in patients with recurrent ovarian cancer

MK-3475-100 (KEYNOTE-100): Mäenpää

Faasi II avoin, yksihaarainen monikeskustutkimus, jossa arvioidaan pembrolitsumabi- monoterapian tehoa ja turvallisuutta uusiutuneen munasarjasyövän hoidossa.

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

PAOLA: Mäenpää

Platinum, avastin and olaparib in first line treatment of patients with advanced ovarian/fallopian tube/peritoneal cancer

PAOLA: Mäenpää

Platina, bevasitsumabi ja olaparibi levinnyttä munasarja/munajohdin/vatsakalvosyöpää sairastavien potilaiden ensi linjan hoidossa

Munasarjasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

INOVATYON: Mäenpää

Trabectedin plus pegylated liposomal doxorubicin (PLD) versus carboplatin plus PLD in patients with ovarian cancer progressing within 6-12 months of last platinum

INOVATYON: Mäenpää

Trabektediinin ja pegyloidun liposomaalisen doksorubisiinin (PLD) teho verrattuna karboplatiinin ja PLD:n tehoon potilailla, joiden uusiutunut munasarjasyöpä on edennyt 6-12 kuukauden kuluttua viimeisestä platinahoidosta 

Munuaissyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

KEYNOTE-564: Sillanpää

A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) as Monotherapy in the AdjuvantTreatment of Renal Cell Carcinoma Post Nephrectomy

KEYNOTE-564: Sillanpää

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu tutkimus, jossa tutkitaan pembrolitsumabia (MK-3475) munuaissyövän poistoleikkauksen jälkeisenä liitännäishoitona.

Myelooma, KLL

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Zoster-039: Sinisalo

A phase III, randomized, observer-blind, placebo-controlled, multicentre study to assess the safety and immunogenicity of herpes zoster candidate vaccine to patients with hematological malignancies

Zoster-039: Sinisalo

Vaiheen III, satunnaistettu, havainnoitsijan suhteen sokkoutettu, lumekontrolloitu  monikeskustutkimus, jossa arvioidaan GSK Biologicalin herpes zoster gE/AS01β- tutkimusrokotteen  turvallisuutta ja immunogeenisuutta potilailla, jotka sairastavat hematologisia maligniteetteja (myelooma, KLL)

Myelooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

FMGMM02: Sankelo

Myeloma first line RVD

FMGMM02: Sankelo

Myelooman ensilinjan hoitotutkimus: RVD alkuhoito, autologinen kantasolujensiirto ja lenalidomidi ylläpitohoito

Myelooma

Kliiniset tutkimukset -avoinna

ARROW: Sankelo

A randomized, open-label, phase III study in refractory or relapsed multiple myeloma patients receiving carfilzomib in combination with dexamethasone, comparing once-weekly vs twice-weekly carfilzomib dosing

ARROW: Sankelo

Karfiltsomibin annostelu kerran tai kaksi viikossa relapoituneessa tai refraktaarissa myeloomassa

Myelooma

Kliiniset tutkimukset -avoinna

KeD: Sankelo

Phase 2 study of carfilzomib + elotuzumab +dexamethasone for relapsed or progressed multiple myeloma after 1-3 prior treatment lines.

KeD: Sankelo

Vaiheen 2 tutkimus Karfiltsomibi, elotutsumabi ja deksametasonihoito myeloomapotilaille, joiden tauti on uusiutunut tai etenevä 1-3 aiemman hoitolinjan jälkeen.

Myelooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

CAR NMSG: Sankelo

Phase II study of carfilzomib-cyclophosphamide-dexamethasone and high-dose melphalan followed by randomization between observation or maintenance with carfilzomib and dexamethasone in patients with relapsed multiple myeloma after high-dose melphalan with autologous stem cell support.

CAR NMSG: Sankelo

Faasin II tutkimus karfiltsomibin käytöstä autologisen kantasolujensiirron jälkeen uusineen myelooman hoidossa osana induktiohoitoa, korkea-annoshoidon lisänä ja ylläpitohoidossa verrattuna pelkkään seurantaan.

Pään ja kaulan alue

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MK-3475-048: Kellokumpu-Lehtinen

A Phase 3 Clinical Trial of Pembrolizumab (MK-3475) in First Line Treatment of Recurrent/Metastatic Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

MK-3475-048: Kellokumpu-Lehtinen

Avoin kliininen lääketutkimus, jossa arvioidaan pembrolitsumabin (MK-3475) tehoa verrattuna standardihoitoon pään ja kaulan alueen levyepiteelisyöpää sairastavilla potilailla, joilla tauti on uusiutunut tai levinnyt.

Rintasyöpä

Her2-neg

Kliiniset tutkimukset -avoinna

Bayer 16298: Tanner

A phase II randomized, double-blind, placebo-controlled trial of radium-223 dichlorideversus placebo when administered to metastatic HER2 negative hormone receptor positive breast cancer subjects with bone metastases treated with hormonal treatment background therapy

Bayer 16298: Tanner

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääke-kontrolloitu faasi II tutkimus, jossa vertaillaan raduim-223-dikloridia lumelääkkeeseen, annettuna etäpesäkkeiseen HER2-negatiiviseen hormonireseptoripositiiviseen rintasyöpään tutkittavilla, joilla on etäpesäkkeitä luustossa ja joita hoidetaan hormonihoidolla.

Rintasyöpä

 triplaneg

Kliiniset tutkimukset -avoinna

Impassion130: Tanner

A phase III, multicenter, randomized, placebocontrolled study of atezolizumab (anti−pd-l1antibody) in combination with nab-paclitaxel compared with placebo with nab-paclitaxel for patients with previously untreated metastatic triple-negative breast cancer

Impassion130: Tanner

Faasi III satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan atetsolitsumabin (pd l 1 –vasta-aine) ja nab-paklitakselin yhdistelmää lumelääkkeen ja nab-paklitakselin yhdistelmään tutkittavilla, joilla on aiemmin hoitamaton, etäpesäkkeinen, kolmoisnegatiivinen rintasyöpä.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

BOLD: Kellokumpu-Lehtinen

A randomized phase 3 study comparing trastuzumab, pertuzumab,pertuzumab plus docetaxel followed by 3 cycles of chemotherapy to the current standard regimen as the treatments of early HER2 positive breast cancer

BOLD: Kellokumpu-Lehtinen:

Satunnaistettu tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja dosetakselia (TPD) sisältävää sytostaattihoitoa käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

SOPHIA: Tanner

A Phase 3, Randomized Study of Margetuximab Plus Chemotherapy vs Trastuzumab Plus Chemotherapy in theTreatment of Patients with HER2+ Metastatic Breast Cancer Who Have Received Prior Anti-HER2 Therapies and Require SystemicTreatment Margetuximab

SOPHIA: Tanner

Faasi III satunnaistettu tutkimus, jossa margetuksimabia yhdistettynä solunsalpaajahoitoon verrataan trastutsumabiin yhdistettynä solunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on HER2+ metastasoitunut rintasyöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin anti-HER2-hoitoa ja vaativat systeemistä hoitoa.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

13Y-MC-JBPL / MONARCH: Kellokumpu-Lehtinen

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study of Fulvestrant with or without LY2835219, a CDK4/6 Inhibitor, for Women with Hormone Receptor Positive, HER2 Negative Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer

13Y-MC-JBPL / MONARCH: Kellokumpu-Lehtinen

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumelääkekontrolloitu vaiheen III tutkimus fulvestrantin käytöstä LY2835219 -valmisteen (CDK4/6:n estäjän) kanssa tai ilman sitä naisille, joilla on hormonireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen paikallisesti edennyt tai metastaattinen rintasyöpä.

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

SOLD: Kellokumpu-Lehtinen  A randomized phase III study comparing trastuzumab plus docetaxel (HT) followed by 5FU, epirubicin, and cyclophosphamide (FEC) to the same regimen followed by single agent trastuzumab as adjuvant treatments for early breast cancer

SOLD: Kellokumpu-Lehtinen  Satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa rintasyövän liitännäishoitona käytetään joko trastutsumabinja doketakselin yhdistelmää ja FECsolunsalpaajahoitoa tai samaa liitännäishoitoa siten, että solunsalpaajahoidon jälkeen jatketaan trastutsumabihoitoa

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MonarchE I3Y-MC-JPCF:  Kellokumpu-Lehtinen

A randomized, open-label, phase 3 study of Abemaciclib combined with standard adjuvant endocrine therapy versus standard adjuvant endocrine therapy alone in patients with high risk, node positive, early stage, hormone positive, human epidermal receptor 2 negative breast cancer

MonarchE I3Y-MC-JPCF : Kellokumpu-Lehtinen Avoin, satunnaistettu vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan tavanomaisen hormonaalisen liitännäishoidon ja abemasiklibin yhdistelmää ja pelkkää tavanomaista hormonaalista liitännäishoitoa tutkittavilla, joilla on imusolmukkeisiin levinnyt suuren riskin varhaisvaiheen hormonireseptoripositiivinen HER2‑negatiivinen rintasyöpä

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

M12-895/ BROCADE/AbbVie Inc: Tanner

A Randomized Phase 2 Study of the Efficacy and Tolerability of Veliparib in Combination with Temozolomide or Veliparib in Combination with Carboplatin and Paclitaxel versus Placebo plus Carboplatin and Paclitaxel in Subjects with BRCA1 and BRCA2 mutation and metastatic Breast cancer

M12-895/ BROCADE/AbbVie Inc: Tanner

Satunnaistettu, lumekontrolloitu faasi II tutkimus, jossa tutkitaan PARP-estäjä veliparibin (ABT-888) ja temotsolomidin yhdistelmää verrattuna veliparibin tai lumelääkkeen ja paklitakseli-karboplatiinihoidon yhdistelmää potilailla, joilla on BRCA:han liittyvä HER2-negatiivinen etäpesäkkeinen tai paikallisesti edennyt rintasyöpä, jota ei voi leikata

Rintasyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

CLEEO11A2404: Tanner

An open-label, multicenter, Phase IIIb study to assess the safety and efficacy of ribociclib (LEE011) in combination with letrozole for the treatment of men and pre/postmenopausal women with hormone receptor –positive (HR+) HER2 –negative (HER2-) advanced breast cancer (aBC) with no prior hormonal therapy for advanced disease.

CLEEO11A2404: Tanner

Avoin, vaiheen 3b monikeskustutkimus, jossa arvioidaan ribosiklibin (LEE11) turvallisuutta ja tehokkuutta, kun sitä käytetään yhdessä letrotsolin kanssa hormonireseptoripositiivisen (HR+) ja HER2 negatiivisen (HER2-) levinneen rintasyvän hoitoon miehillä ja pre/postmenopausaalisilla naisilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hormonaalista hoitoa levinneeseen rintasyöpään

Rintasyöpä, triplaneg

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MK-3475-173 (KEYNOTE 173): Tanner

A Phase 1b Study to Evaluate safety and clinical activity of Pembrolizumab (MK-3475) in combination with Chemotherapy as Neoadjuvant Treatment for Triple Negative Breast Cancer (TNBC) –

MK-3475-173 (KEYNOTE 173): Tanner

Ib-faasin tutkimus, jossa arvioidaan solusalpaajahoitoon yhdistetyn MK-3475:n (pembrolitsumabin) turvallisuutta ja kliinistä aktiivisuutta kolmoisnegatiivisen rintasyövän neoadjuvanttihoitona

Rintasyöpä, HER2-neg

Kliiniset tutkimukset -avoinna

M12-914/BROCADE/AbbVie Inc: Tanner

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study of Fulvestrant with or without LY2835219, a CDK4/6 Inhibitor, for Women with Hormone Receptor Positive, HER2 Negative Locally Advanced or Metastatic Breast Cancer

M12-914/BROCADE/AbbVie Inc: Tanner

Satunnaistettu, lumekontrolloitu faasi III tutkimus, jossa tutkitaan PARP-estäjä veliparibia (ABT-888) tai lumelääkettä yhdistettynä paklitakseli-karboplatiinihoitoon potilailla, joilla on BRCA:han liittyvä HER2-negatiivinen etäpesäkkeinen tai paikallisesti edennyt rintasyöpä, jota ei voi leikata.

Ruoansulatus-kanavan syöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

FluHeart: Salminen

Effects of S-1 and capecitabine in combination with oxaliplatin on the coronary artery blood flow in patients with metastatic gastrointestinal tract adenocarcinoma

FluHeart: Salminen

S-1:n ja kapesitabiinin sydänvaikutukset yhdessä oksaliplatiinin kanssa annettuna

Ruokatorven-syöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Mk-3475-181: Salminen

A phase III randomized open-label study of single agent pembrolizumab vs physician`s choice of single agent docetaxel, paclitaxel, or irinotecan in subjects with advanced/metastatic adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of the esophagus that have progressed after first-line standard therapy MK-347-181

Mk-3475-181: Salminen

Avoin, satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa verrataan pembrolitsumabihoitoa lääkärin valitsemaan dosetakseli-, paklitakseli- tai irinotekaanihoitoon tutkittavilla, jotka sairastavat ensilinjan normaalihoidon jälkeen edennyttä ruokatorven adenokarsinoomaa tai levyepiteelisyöpää.

Sarkooma

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

Lilly 15B-MC-JGDJ/Announce: Sunela

A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial of Doxorubicin plus Olaratumab versus Doxorubicin plus Placebo in Patients with Advanced or Metastatic Soft Tissue Sarcoma

Lilly 15B-MC-JGDJ/Announce: Sunela

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu vaiheen III tutkimus, jossa verrataan doksorubisiinin ja olaratumabin yhdistelmää doksorubisiinin ja lumelääkkeen yhdistelmään paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeisen pehmytkudossarkooman hoidossa

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

MK-3475-177: Salminen

A phase III study of pembrolizumab (MK-3475) vs chemotheraby in microsatellite instability-high(MSI-H) or mismatch repair deficient (DMMR) stage IV colorectal carcinoma(MK-347-177)

MK-3475-177: Salminen

Faasi III vertailututkimus, jossa annetaan pembrolitsumabia (MK-3475) tai kemoterapiahoitoa potilaille, joilla on etäpesäkkeinen MSI-H- tai dMMR –tyyppinen paksu- tai peräsuolensyöpä.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

AXOAXI: Salminen

Open-label, single-arm, phase II study of bevacizumab (AVASTIN) in combination with alternating Xeliri and Xelox as first-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer

AXOAXI: Salminen

Tutkimus, jossa arvioidaan kahden eri syöpälääkehoitomenetelmän turvallisuutta ja tehokkuutta iäkkäillä potilailla, jotka sairastavat metastaattista kolorektaalisyöpää.

Suolistosyöpä

Kliiniset tutkimukset -avoinna

NORDIC-9: Salminen

Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared to reduced dose combination therapy (S-1/oxaliplatin followed by S-1/irinotecan) as initial therapy for older patients with metastatic colorectal cancer

NORDIC-9: Salminen

Tutkimus, jossa arvioidaan kahden eri syöpälääkehoitomenetelmän turvallisuutta ja tehokkuutta iäkkäillä potilailla, jotka sairastavat metastaattista kolorektaalisyöpää

Virtsarakkosyöpä

Kliiniset tutkimukset - ei uusia potilaita

WO29636 /Imvigor: Tammela

A phase III, open-label, multicenter, randomized study of MPDL3280A (ANTI-PD‑L1 ANTIBODY) versus observation as adjuvant therapy in patients with PD‑L1-Selected, high-risk muscle-invasive bladder cancer after cystectomy

WO29636 /Imvigor: Tammela

Avoin, monihaarainen faasi III tutkimus, jossa arvioidaan MPDL3280A-molekyylin (PD-L 1 vasta-aine) tehoa lihakseen invasoineessa virtsarakon syövässä liitännäishoitona virtsarakon poiston jälkeen