Vastuullisuutta asiakasta varten

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä tavoitteenamme on olla vastuullisuuden edelläkävijä terveydenhuollon toimijoiden joukossa. Vastuullinen toiminta on avointa ja eettistä.

 • Hoitomme perustuu yhteistyöhön potilaan ja läheisten kanssa.
 • Tarjoamme ympäri vuorokauden hoitoa, joka pohjautuu tutkittuun tietoon ja jatkuvaan arviointiin.
 • Koulutamme tulevaisuuden terveydenhuollon osaajat. Arvostamme jokaista työntekijäämme ja sitoudumme terveellisiin ja turvallisiin työoloihin.
 • Käytämme harkiten luonnon ja yhteiskunnan voimavaroja ja osallistumme aktiivisesti terveydenhuollon uudistamiseen.

Vastuullisuudella tarkoitamme vastuuta sairaanhoitopiirin päätösten ja palvelujen vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vastuullisuus on yksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin eettisistä periaatteista. Muut eettiset periaatteemme ovat hyvä hoito, ihmisen kunnioittaminen ja osaamisen arvostaminen.

Sairaanhoitopiirin vastuullisuustyöryhmän puheenjohtaja on hallintoylihoitaja Tiina Surakka.

Olemme huippu vertaistemme joukossa

Lupauksemme: Hyvin johdettu ja kasvava palveluntuottaja

 • Uudistamme aktiivisesti terveydenhuoltoa ja nousemme suunnannäyttäjäksi.
 • Luomme toimintamallin, jossa yhteiskunnalla on varaa jatkossakin tuottaa laadukasta erikoissairaanhoitoa
 • Olemme erikoissairaanhoidon halutuin kumppani, mutta myös arvostettu ”toisin tekijä”.
 • Henkilöstömme on potilasta/asiakasta varten.
 • Haluamme, että jokainen työntekijämme ymmärtää työnsä merkityksen asemastaan riippumatta.
 • Varautumalla häiriöihin takaamme toimintamme jatkuvuuden.

Saavutuksemme

Olemme jo usean vuoden ajan olleet Suomen tuottavin yliopistosairaala (THL:n vertailu).

Olemme haluttu kumppani myös kansainvälisesti sekä kotimaassa. Olemme solmineet yhteistyösopimukset sekä Karoliiniseen sairaalaan Tukholmaan että Pietarin kaupungin kanssa.

Meihin kohdistuu kiinnostusta muun muassa lasten lääketutkimuksen alueella ja olemme perustaneet Suomen ensimmäisen varhaisen vaiheen lääketutkimuskeskuksen lastentaudeissa (PeeTu).

Yhtiöittämällä osan erikoissairaanhoidosta olemme voineet nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä ja tuottaa palveluja joustavasti ja edullisesti. Tähtäämme kaikessa Taysin toiminnassa jonottumuuteen.

Haluamme tuottaa asiakkaillemme hyvän palvelukokemuksen. Palvelukokemuksen toteutumista seurataan säännöllisten asiakaskyselyjen avulla. Asiakkaistamme yli 90 % on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä.Kehitämme toimintaamme myös vapaamuotoisten palautteiden perusteella.

Valinnanvapaudesta viestimällä olemme lisänneet väestön tietoisuutta oikeudestaan valita erikoissairaanhoidon hoitopaikka. Olemme verkkosivun valinnanvapaus.fi ja palveluneuvontapuhelimen kautta viestineet lain tulkinnasta ymmärrettävällä tavalla. Monet potilaat ovat saaneet tietoa lain tulkinnasta juuri heidän tilanteensa kohdalla. Kun potilaat itse valitsevat hoitopaikakseen Taysin, se motivoi myös henkilökuntaa palvelemaan potilasta ja läheisiä mahdollisimman hyvin, jotta olisimme myös uudelleen valinnan kohde.

Harjoittelemme häiriötilanteita säännöllisesti. Ainoastaan harjoittelemalla todentuntuisia tilanteita voi oppia soveltamaan poikkeusolojen ohjeita ja menettelytapoja.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Palveluitamme on digitalisoitu etäkonsultaatioilla ja potilaan sähköisellä asioinnilla.
 • Huolehdimme nykyisistä asiakkuuksista ja hankimme uusia.
 • Tuottavuutta kehitetään niin, että Tays on jatkossakin tuottavin yliopistosairaala.
 • Vakaa talous mahdollistaa toiminnan ja tilojen kehittämisen pitkäjänteisesti.
 • Lisäämme osaamistamme verkostoitumalla ja kumppanuuksilla.
 • Palkitsemme henkilöstöä tavoitteiden saavuttamisesta.
 • Varautumalla häiriöihin varmistamme toimintamme jatkuvuutta.

Tulet kuulluksi, nähdyksi ja autetuksi

Lupauksemme: Arvostava palvelu ja turvallinen hoito

 • Hoidamme sinua sujuvasti ja turvallisesti joka päivä vuorokauden ympäri.
 • Saat meiltä tutkittua ja vaikuttavaa hoitoa.
 • Kehitämme palveluita yhdessä sinun kanssasi.

Saavutuksemme

97,3 % potilaistamme suosittelisi sairaalaamme hoitopaikaksi läheisilleen. Peräti 98,3 % potilaista piti hoitoa hyvänä tai erittäin hyvänä. Mittaamme palvelukokemusta jatkuvasti. Vuonna 2015 palvelukokemuksensa arvioi yli 20 000 Taysin potilasta.

Käytämme näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä. Olemme luopuneet sellaisista vakiintuneistakin hoitomenetelmistä, joiden ei ole osoitettu olevan potilaalle hyödyllisiä.

Palvelumuotoilu on vakiintunut osaksi palvelujen kehittämistä. Asiakasraateja on käytössä eri toimialueilla. Palvelukokemusmittari on vakiintunut jatkuvaan käyttöön.Palvelukokemuksesta ja hoidon saatavuudesta on ajantasaista tietoa julkisilla verkkosivuilla.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Parannamme lääkehoidon turvallisuutta muun muassa E-lääkekaapin avulla ja lääkehoidon käytäntöjä yhtenäistämällä.
 • Lisäämme henkilökunnan osaamista uusien oppimisympäristöjen ja -menetelmien, kuten verkkokoulutuksen, myötä.
 • Yhtenäistämme toimintatapojamme muun muassa kirjaamisessa.
 • Asiakkaat ovat mukana toimintamme kehittämisessä. Keräämme asiakkaiden palvelukokemuksia eri tavoin ja hyödynnämme palvelumuotoilun keinoja.
 • Potilaan palvelupolkua kehitetään.
 • Parannamme potilaan hoidon sujuvuutta esimerkiksi Lean-menetelmien avulla.
 • Kehitämme myös sähköistä asiointia, kuten mobiilikirjausta jainternet-ajanvarausta.

Tutkimuksen ja kouluttautumisen tulokset näkyvät 

Lupauksemme: Tutkimuksen tunnettuus ja koulutuksen edelläkävijyys

 • Huolehdimme terveydenhuollon ammattilaisten opetuksesta ja koulutuksesta.
 • Teemme yhteistyötä yliopiston kanssa tutkimuksen, opetuksen ja koulutuksen saralla.
 • Kun tutkimus ja käytäntö yhdistyvät samassa paikassa, hoidon laatu ja potilasturvallisuus paranevat.

Saavutuksemme

Olemme lisänneet tutkimuksen ja sen vaatiman infrastruktuurin rahoitusta kuntien tuella samaan aikaan kun valtion tutkimusrahoitus on vähentynyt. Taysin tukisäätiön tuella rahoitamme henkilökunnan tutkimus- ja koulutustoimintaa. Tukisäätiö tukee niin ikään sellaista tutkimustyötä, johon on osoitettu lahjoitusvaroja.

Taitokeskus on aloittanut sairaalan, yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisenä opetuskeskuksena. Eri ammattilaiset voivat harjoitella terveydenhuollon työtä tiimeinä jo opiskeluvaiheessa.

Kirurgian koulutuskeskukseen kohdistuu kansainvälistä kiinnostusta. Olemme aloittaneet yhteistyön sekä Karoliinisen sairaalan että Pietarin kaupungin kanssa molemminpuolisen osaamisen kehittämiseksi.

Olemme pitkään olleet mukana Hope-vaihto-ohjelmassa, jossa terveydenhuollon ammattilaiset voivat tutustua eri maiden organisaatioiden toimintaan.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Osapäiväinen tutkimustyö mahdollistetaan nykyistä laajemmin.
 • Yhdistämme sairaanhoitopiirin sekä sen tytäryhtiöiden, Tampereen yliopiston ja FinnMedi Oy:n tutkimuspalveluja.
 • Kehitämme Taitokeskuksen ja Kirurgian koulutuskeskuksen palveluita.

Voit keskittyä potilaaseen ja osaamisesi kehittämiseen 

Lupauksemme: Hyvinvoiva työyhteisö

Arvostamme osaamista. Työntekijämme kokevat työnsä mielekkääksi ja
palkitsevaksi. Kohtelemme toisiamme kunnioittaen ja viestimme asiallisesti.
Pidämme yllä terveellisiä ja turvallisia työoloja.

Saavutuksemme

Taysin asiantuntemus on merkittävin tekijä, jonka vuoksi potilaat haluavat hakeutua meille hoitoon eri puolilta Suomea (Taysin tunnettuustutkimus 2016).

Tarjoamme työntekijöille säännöllisesti kouluttautumismahdollisuuksia joko sisäisten tai ulkoisten kouluttajien avulla. Pidämme täydennyskoulutusta tärkeänä.

Työllistämme joka vuosi lähes sata 17 vuotta täyttänyttä nuorta kahden viikon mittaisille koululaisten kesätyöjaksoille. Tällä tavoin teemme julkisen sairaalan toimintaa tutuksi vasta uravalintaa miettiville ikäluokille ja kannamme vastuumme nuorten työllistämisestä. Olemme myös palkanneet työttöminä olleita nuoria Taysin opastajiksi rakennushankkeemme ajaksi osana nuorisotakuuta.

Olemme uusineet tasa-arvo-ohjelman sekä työkykyä tukevat toimintaohjeet ja työsuojeluohjelman. Johto on määritellyt työturvallisuusriskit osana riskienhallintaa. Työhyvinvointisuunnitelma on tehty osallistavasti. Se luo minimivaatimukset työkyky- ja työhyvinvointijohtamiselle.

Mittaamme vuosittain työntekijöiden kokemusta henkilöstökyselyllä. Osana sitä selvitämme myös työntekijöiden käsitystä sisäisestä maineesta. Osallistumme valtakunnallisiin työhyvinvointitutkimuksiin, jotta voimme määritellä kehittämisen painopisteitä. Kehittämiskohteisiin olemme tarttuneet muun muassa vuorovaikutusta, osallistumista ja koulutusta lisäämällä.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Jokainen työntekijä perehdytetään turvallisuuteen ja työsuojeluun.
 • Työntekijät tekevät sitä työtä, jonka hallitsevat.
 • Työntekijät voivat kehittyä koko työuransa ajan.
 • Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.
 • Tuemme tutkimuksen tekemistä osana yliopistosairaalan toimintaa.
 • Noudatamme tasa-arvo-ohjelmaa ja varhaisen välittämisen mallia.
 • Väkivaltaa ja epäasiallista kohtelua ei hyväksytä missään muodossa.
 • Työympäristön ongelmiin puututaan välittömästi.
 • Teemme tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.
 • Huomioimme työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet työn suunnittelussa.
 • Kehitämme työturvallisuutta yhdessä palveluntuottajien kanssa yhteisellä työpaikalla.

Ympäristön huomioiminen on jokaisen työntekijän asia

Lupauksemme: Kestävää kehitystä ympäristön hyväksi

 • Ympäristön terveyden ja puhtauden edistäminen on tärkeä tehtävä, jossa olemme edelläkävijöiden joukossa. 
 • Otamme huomioon ympäristönäkökohdat suunnitelmissa, päätöksissä ja jokapäiväisessä työssä. 
 • Pienennämme hiilijalanjälkeämme.

Saavutuksemme

Emme haaskaa ruokaa biojätteeseen

Järjestelmällisen toiminnan ansiosta Tays Keskussairaalan ravintokeskuksen biojätemäärä on viime vuosien aikana vähentynyt yli kolmanneksen. Se tarkoittaa, että biojätteeseen päätyy vuodessa 100 000 kilogrammaa ruokaa vähemmän kuin ennen.

Kehitämme keinoja juuri oikean ruokamäärän valmistamiseksi päivittäin keittiöillämme. Koska arvioinnissa ei voi aina onnistua täydellisesti, olemme ryhtyneet myymään ylitsejääneen ruoan henkilöstölle.

Säästämme toimistopaperia neljä miljoonaa arkkia

Jäljetön juttu -kampanja muistuttaa meitä siitä, että tarvitsemme paperitulosteita vain harvoin. Kampanjan avulla olemme muuttaneet tulostamiskäytäntöjämme, ja paperinkulutus on laskenut viidenneksen. Sairaanhoitopiirin tasolla se merkitsee noin neljän miljoonan arkin säästöä vuosittain. 

Olemme edenneet monta askelta tiellämme kohti sähköisiä palveluita ja paperitonta sairaalaa. Lähes kaikkien henkilöstöasioiden käsittely tapahtuu sähköisesti, ja olemme siirtyneet sähköiseen potilaskertomukseen.

Mitä muuta:

 • Materiaalitehokkuuden parantamiseksi osastoillamme on käytössä hoitotarvikkeiden hyllytyspalvelu, jolla estetään varastoihin vanhenevien tuotteiden syntyminen.
 • Veden säästämiseksi olemme asentaneet lähes tuhat uutta poresuutinta vesihanoihin.
 • Sairaanhoitopiiri on käyttänyt päästötöntä sähköä vuoden 2014 alusta alkaen.
 • Lue lisää onnistumisistamme.

Toimenpiteemme vastuullisuuden edistämiseksi

 • Vähennetään oman auton käyttöä työmatkaliikenteessä
 • Hankinnoissa edellytetään tarjoajilta vastuullista ja eettistä yritystoimintaa, joka ulottuu läpi toimitusketjun
 • Jätteiden syntymistä ja haitallisuutta vähennetään uusilla ratkaisuilla
 • Rakennusten suunnittelussa huomioidaan elinkaarinäkökulma
 • Rakennusten energian käyttöä ja olosuhdevalvontaa tehostetaan
 • Verkostoidutaan aktiivisesti lisäten terveydenhuoltoalan ympäristötietoisuutta ja hankkien muilta sektoreilta uusia toimintamalleja